Zakres przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO, informujemy, iż ADRIANA SA przetwarza dane osobowe kontrahentów będących osobami fizycznymi oraz dane osobowe osób fizycznych działających zarówno w imieniu kontrahentów będących osobami fizycznymi, jak i w imieniu wszelkich innych podmiotów, przekazane dobrowolnie bezpośrednio  od osób, których dotyczą lub pośrednio (takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko służbowe)

Administratorem (ADO) danych osobowych jest ADRIANA SA w Kosowiźnie, ul. Chełmińska 14, 86-253 Kijewo Królewskie | kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: inspektor@adriana.com.pl

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu zawarcia i realizacji umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w przypadku, gdy jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Oodbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy, w procesie wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w czynnościach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora

Dane osobowe przechowywane będą w czasie wykonywania umowy, wypełniania obowiązku prawnego, realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz w okresie wymaganego przepisami przechowywania dokumentacji dotyczącej ww. działań lub do upływu terminu na dochodzenie potencjalnych roszczeń .

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich przetwarzanie służy zawarciu lub wykonaniu umowy, albo wypełnieniu innych obowiązków administratora