Polityka prywatności

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO, informujemy, iż ADRIANA SA przetwarza dane osobowe kontrahentów będących osobami fizycznymi oraz dane osobowe osób fizycznych działających zarówno w imieniu kontrahentów będących osobami fizycznymi, jak i w imieniu wszelkich innych podmiotów, przekazane dobrowolnie bezpośrednio  od osób, których dotyczą lub pośrednio (takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko służbowe) | administratorem (ADO) danych osobowych jest ADRIANA SA w Kosowiźnie, ul. Chełmińska 14, 86-253 Kijewo Królewskie | kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: inspektor@adriana.com.pl | dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu zawarcia i realizacji umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w przypadku, gdy jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora | odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy, w procesie wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w czynnościach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora | dane osobowe przechowywane będą w czasie wykonywania umowy, wypełniania obowiązku prawnego, realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz w okresie wymaganego przepisami przechowywania dokumentacji dotyczącej ww. działań lub do upływu terminu na dochodzenie potencjalnych roszczeń | osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania | osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych | podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich przetwarzanie służy zawarciu lub wykonaniu umowy, albo wypełnieniu innych obowiązków administratora.